Skip to content

ADOPCE VŠECHNY PŘÍSPĚVKY JDOU NA CHOV

 


 

Adopce zvířat
Výše uvedené strany uzavírají dle ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto darovací smlouvu: Dárce poskytnul obdarovanému bezúplatně jako dar peněžní částku za účelem financování vědy a vzdělávání a na účely ekologické. V souladu s § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. jsou splněny podmínky pro odpočet darovací částky od základu daně. Finanční dar je určen na chov a výživu zvířat. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se poskytnuté peněžní prostředky použít k uvedenému účelu. V případě, že si přejete vystavit potvrzení o přijatém daru pro daňové účely, na vyžádání jej vystavíme.
vložte částku, kterou nám zasíláte podle ceníku adopce